חוק האברכים

Share |

איילת הדס ודר' אריאל איילון - 12/12/2010

רקע

בעקבות החלטת בג"צ לבטל את ההסדרים הקיימים בעשרות השנים האחרונות בהקשר של מימון אוכלוסיית האברכים, הועלתה לפני כחודשיים לדיון בכנסת הצעת חוק האברכים. מטרתה של הצעת החוק היתה לעגן מתן מלגת קיום לתלמידי ישיבות שתורתם היא אומנותם. בעקבות המחאות שנשמעו סביב החוק, הציעה הממשלה פשרה על פיה פרט לאברכים יקבלו את המלגה גם סטודנטים להם שלושה ילדים לפחות, שאינם מחזיקים ברכוש. עלות החוק נאמדת בכ-120 מליון ש"ח לשנה.

בסקר החודש הנוכחי בחרנו לברר את דעותיכם בנושא: האם אתם תומכים בחוק האברכים ובהתערבות בית המשפט העליון בסוגיה? באיזו שכבת אוכלוסיה יש לתמוך במידה הגבוהה ביותר, והאם לכל מגזר באוכלוסיה יש תרומה ייחודית משלו? להלן התוצאות הסקר, שמתייחסות לסוגיות אלו ואחרות.

המדגם

הסקר היה פתוח לאורך חמשת השבועות האחרונים, ונענו לו 1780 משתתפים, הענות גבוהה מהרגיל. בסקר ישנו ייצוג יתר מסוים לנשים על פני גברים (60% לעומת 40%). מבחינת הפיזור הגיאוגרפי של המשיבים, 48% הינם תושבי המרכז, 14% תושבי מחוז ירושלים, 21% תושבי חיפה והצפון, 13% תושבי הדרום ו-4% תושבי יהודה ושומרון. כבדרך כלל, גם בסקר החודש הנוכחי ייצוג יתר משמעותי ליהודים (95%) על פני בני הדתות האחרות.

כמו כן, חשוב לציין את התפלגות הנטייה לדת של המשיבים, שהינה משתנה רלבנטי במיוחד בסקר הנוכחי. כבדרך כלל, עלה ייצוג יתר מסוים לחילונים על פני מסורתיים, עם 55% משיבים חילונים, 19% מסורתיים, 16% דתיים ו-10% חרדים.

כמו סקרים קודמים שנערכו במסגרת "סקר החודש", גם הסקר הנוכחי היה פתוח רק לגולשים הרשומים באתר "פרויקט המדגם", והוא אינו סקר מייצג של כלל האוכלוסיה בישראל.


הרוב מתנגדים לחוק

בפתיחת הסקר נשאלו המשתתפים למידת תמיכתם בחוק האברכים.
כשני שלישים מן המשיבים ציינו כי הם מתנגדים לחוק האברכים (41% מתנגדים לחלוטין ו-25% מתנגדים). מנגד, 13% ציינו כי הם תומכים בחוק ו-13% נוספים ציינו כי הם תומכים לחלוטין בחוק. רק כ-8% ציינו כי הם חסרי דעה בנושא.

מי בתומכים ומי במתנגדים?

הנטייה לדת הינה המשתנה המשמעותי ביותר בכל הנוגע לדעות הקשורות לחוק. כמו שניתן לראות בגרף, לא מפתיע לגלות שכ-86% מהחילונים מתנגדים לחוק, בעוד ש-90% מהחרדים תומכים בו. עם זאת, מעניין לראות את התפלגות הדעות בקבוצות ה"ביניים" מבחינת הנטייה לדת, משמע בקרב המסורתיים והדתיים. נראה כי המסורתיים קרובים יותר בדעתם אל החילונים, אולם יש לשים לב כי אחוז חסרי הדעה גם בקרב המסורתיים וגם בקרב הדתיים גבוה יחסית בהשוואה לחסרי הדעה בקרב החילונים והחרדים.

התמיכה וההתנגדות לחוק האברכים, על פי נטייה לדת

(החרדים) אופטימיים לגבי הגעה להסדר

בהמשך שאלנו את המשתתפים האם הם סבורים שניתן יהיה להגיע לניסוח חוק תקציבי לתלמידי ישיבות שיהיה מוסכם על כל הצדדים. למרות הפערים בדעות, נראה כי רוב המשיבים (52%) מאמינים כי אפשר יהיה להגיע לניסוח מוסכם, לעומת 43% שאינם סבורים כך. השאר ציינו כי אינם יודעים.

בהקשר זה, עולה כי חרדים משוכנעים הרבה יותר מחילונים כי בהחלט ניתן יהיה להגיע לניסוח חוק מוסכם – 49% מהחרדים סברו כך, בהשוואה ל-15% בלבד מהחילונים. במקביל, 21% מהחילונים בטוחים כי לא ניתן יהיה להגיע להסדר מוסכם, לעומת 5% מהחרדים, ו-2.5% מהדתיים.


לא דיון עבור בית המשפט העליון

כמו כן, רצינו לשאול למידת ההסכמה של המשתתפים עם הטענה כי בית המשפט העליון טעה בהחלטתו לקיים דיון בסוגיה בעלת השכלות פוליטיות מעין אלו.

רובם המכריע של המשיבים (40%) סברו כי בית המשפט העליון טעה בהחלטתו להתערב בנושא, ואילו רק 25% סברו כי לא היתה בכך טעות. בשאלה זו אחוז גבוה ביותר (28%!) של משיבים, בעיקר צעירים אך לא רק, ציין כי הוא לא יודע האם זו היתה טעות או לא, מה שמבליט את מורכבות הנושא.

גם כאן מעניין לראות את השפעת משתנה הנטייה לדת על תשובות המשיבים. כפי שניתן לראות בגרף שלהלן, בעוד שבקרב הקבוצות הפחות דתיות (משמע חילונים ומסורתיים) המשיבים היו חלוקים בדעתם והביעו דעות הטרוגניות, כלומר ללא נטייה בולטת לכיוון מסוים, בקרב הדתיים והחרדים היתה מגמה ברורה יותר לעבר הטענה כי ביהמ"ש העליון טעה בהתערבותו.

התערבות בית המשפט העליון בדיון בסוגיה, על פי נטייה לדת


בהמשך, רצינו להרחיב מעט את המבט על משמעויות חוק האברכים והשלכותיו, ועל כן שאלנו את המשיבים גם לגבי שכבות אחרות באוכלוסיה, התמיכה בהן, וכן תרומתן לחברה.


תרומת הסטודנטים ותרומת האברכים

שאלנו למידת ההסכמה עם הקביעה כי מגזר הסטודנטים תורם רבות להתהוותה של התרבות הישראלית. ברוב מכריע, 85% מהמשיבים ציינו כי הם מסכימים עם הקביעה, ורק 9% ציינו שאינם מסכימים איתה (השאר ציינו כי אינם יודעים).

בדומה, שאלנו למידת ההסכמה עם הקביעה כי המגזר החרדי תורם רבות לשמירה על התרבות היהודית. בהתייחס לקביעה זו הדעות היו מעט יותר חלוקות, כאשר 53% ציינו כי הם מסכימים עמה, בעוד ש-40% ציינו שאינם מסכימים.

הנטייה לדת השפיעה כמובן על התשובות לשתי השאלות הללו – בהתייחס לתרומת הסטודנטים, בקרב החילונים והמסורתיים עלתה הסכמה גורפת (כ-90%) עם הקביעה, לעומת 61% הסכמה בקרב החרדים (אחוזים שאינם מבוטלים כשלעצמם).

בהתייחס לתרומת החרדים, הנטייה לדת השפיעה בצורה מעט שונה - ככל שהנטייה לדת חזקה יותר, כך עולים בצורה משמעותית אחוזי ההסכמה עם הקביעה: 34% הסכמה בקרב החילונים, 62% בקרב המסורתיים, 77% בקרב הדתיים ועד תמיכה גורפת (כ-98%) בקרב החרדים.


לסיכום

הצעת חוק האברכים עוררה דיונים סביב סוגיית מימונן ותרומתן של שכבות אוכלוסיה שונות, ובהן האברכים והסטודנטים. רוב המשיבים (66%) בסקר הנוכחי הביעו התנגדותם לחוק האברכים, אולם מטבע הדברים דפוס התשובות היה בשאלה זו, כמו גם בשאלות האחרות בסקר, קשור באופן הדוק לנטייה לדת. בעוד שחילונים הביעו התנגדות לחוק, החרדים הביעו בו תמיכתם. מעניין לראות כי קבוצות הביניים מבחינת הנטייה לדת, משמע מסורתיים ודתיים, הביעו לעתים דעות שהינן "באמצע הדרך" בין החילונים לחרדים, ובמקרים אחרים דווקא היו קרובות בדעותיהן לקצוות.
benarinoam
30/01/2011
22:49:53
אני חושב שצריך לשנות את ההגדרה של אברך , אברך צריך להיות משהו שאבד את דרכו ורוצה למצוא אותה שוב על ידי אמונה בדת. היום אברך , הוא אדם שאיבד אמונתו בדרך ומחפש את האמונה דרך הדת. וכך כספי המדינה לא יהיו לשווא. קחו לדוגמא את שיטת פקדון הבקבוקים, אפילו אדם שאין לו פרנסה יכול לעבוד במחזור בקבוקים למחייתו.
shamluk
30/01/2011
21:19:05
חרדים חילונים צאותו צדין מי שלא תורם לא מקבל נקודה
gila55
30/01/2011
17:03:42
צריך לתמוך קודם באוכלוסיה של החד הוריות שנגזלו מהן את כל האפשרויות להתקיים בכבוד ורק מקצצים להן את הקצבאות כי הן לא פותחות את הפה כדי להלחם על זכויותהן . הגיע הזמן שיקום ח:כ שילחם על החיים של האמהות החד הוריות שנזרקו לשוליים של החברה!
ar222
30/01/2011
15:03:45
אני בעד לתת כסף לאברכים - הם מצילים את המדינה שלנו, זכות קיומינו במדינה היא בזכות התורה כפי שמובטח בתורה הקדושה, ולכן חובתנו היא לעזור להם להתקיים ולשקוד על דלתות התורה, למעננו ולמען עתידנו פה בארץ הנהדרת שלנו, באיזה מגזר בארץ יש כאלו אנשים נהדרים וכאלו מידות טובות ??? נכבד אותם ונשדל להיות כמותם ואולי בזכות זאת נהיה טובים יותר.
pearl13
27/01/2011
15:31:32
הדתיים שלא תורמים כלום למדינה ועושקים אותה ויורקים לבור ממנו יונקים, הופכים לאחרונה במדינה לסוג א ואנו לסוג ג'. כשרצו לשנות את החוק שישרתו בצבא ויעבדו, הפכו את הקערה על פיה , נהייה יותר גרוע, הדתיים קבלו תמיכה גדולה וחוק שלא ישרתו. הם יכולים לעשות שרות לאומי במוסדות שונים. אני מכירה אותם מקרוב, הם לא הולכים בכלל לישיבה ומקבלים כסף בחינם בעוד שלנו מגדלים את גיל הפנסיה ששואף לגיל 70. יוצא שאנשים זקנים וחולים עובדים שחלקם מתחת לקו העוני והפרזיטים הדתיים עושים חיים. יש להם כסף למסעדות ולבתי קפה למוניות כשאנו מתענים באוטובוסים. לאחרונה הרבה מסעדות הופכות כשרות ובבוא הזמן תל אביב וסביבותיה יהיו סגורים בשבתות כך אט אט הופכת מדינת ישראל למדינה מושחתת ומדינת העול השלישי מין מדינת חומניזם.
tsuki
27/01/2011
14:40:59
..''מעניין לראות את התפלגות הדעות בקבוצות ה""ביניים"" מבחינת הנטייה לדת, משמע בקרב המסורתיים והדתיים.'' אני לא מבין למה זה נחשב ככה שהדתיים לאומיים הינם קבוצת ביניים.לדעתנו-הדת''לים-אנחנו הדתיים שמחזיקים בתורה הישראלית השלמה יותר,הנפתחת לנתיבים רחבים ורואה את כל המתרחש לפי אור התורה.התורה אצל הדתיים מאירה את כל דרכי החיים ולא נסגרת בתוך גטו דתי שמפחד שיחדרו דברים מבחוץ,ויהרסו את מה שנבנה בעמל רב בעולמנו הרוחני,כמו אצל החרדים.להפך!אנו מזמינים התמודדויות בשמחה.האדם נבנה מהם והיהודי מתחזק באמונתו מהם. בנוגע לתגובתו שלEILAN191:קודם כל-דבר יפה אפילו אם הוא טעה לדעתך,דבר שני-הדתיים והחרדים אכן אמונים הרבה יותר על בחינתם של סיטואציות מאשר החילונים. אתן לך דוגמה אמיתית-ישבו להם 2 לוחמים במארב בלבנון,אמר החילוני לדתי-למה אתה דתי?ענה לו-למה אתה חיולני?!-השיב החילוני מיד-אני נולדתי ככה,אבל אתם הדתיים שטוענים שאתם מחזיקים במשו אתם אמונים על הבדיקה והחיפוש אחר האמת.ואכן-כל דתי ממוצע הולך עם סיום התיכון למכינה או ישיבה,בהן הוא לומד ומברר אחר האמת במשך שנה עד 4 שנים ורק אחרי זה הולך לצבא.אין הרבה חילונים שדואגים לבצע בירור מסוג זה לפני צבא או אחריו. להיות דתי זה לא דבר קל בכלל,ובטח שפחות קל מלהיות חרדי הסגור בד' אמותיו ושלא מחוייב לכלום מלבד למצוות הפרטיות ולא למצוות של כלל האומה הישראלית.דתי לאומי שלא בירר לעצמו את דרכו בישיבה או מכינה-עד גיל 21 אני נותן לו לפני שהוא מוריד כיפה...
aras8461
27/01/2011
13:58:08
אני נגד לתת לאברכים כסף!!!
eilan191
27/01/2011
11:05:15
לתגובתו של tzvi127 זה קשקוש מוחלט.הוא יוצא מנקודת הנחה שהחילוני מושפע מסביבתו ולכן דעתו משתנה כל הזמן. אצל הדתיים לא.זה כמובן קשקוש מוחלט. החילוני תמיד עקבי בהתנגדותו לתמיכה באברכים ובכלל בכל הוצאה לצרכי דת. הדת היא עניין שבין האדם למקום ואין סיבה להטיל על כלל הציבור הוצאות לצרכי דת.
tzvi127
24/01/2011
13:56:16
שלום לעורכי הסקר המעניין רק רציתי להוסיף שכמובן שניתוח תוצאות הסקר משפיע גם על התוצאה דהיינו הרי בסקר זה רואים בברור שהנסקר אינו משקף את דעתו האמיתית על הנושא אלא עונה לפי הלך הרוח ברחוב ובסביבה בה הוא נמצא (דהיינו שסביר להניח שהוא חושב לגמרי אחרת ואף אם תשאל אותו למה ענית ככה רוב הפעמים לא יוכל להסביר חוץ מכמה טענות בלתי הגיוניות ולא מבוססות ששמע בתקשורת) כך שלהציג כאילו רוב מוחלט הינו נגד התוכנית בטעות יסודו כיון שרוב הנסקרים הינם חילוניים ובפרט שהסקר נעשה בתקופת העליהום התקשורתי על הציבור החרדי בכלל ועל אברכים מקבלי התמיכות בכלל וא""כ מה ציפיתם שיענו לכם אותם אנשים אך אם תקחו באחוזים שוים את משקל הדתיים והחרדים בסקר (שכמובן אף הם מושפעים מהלך הרוח בסביבתם הם) ולעומתם במשקל שוה חילוניים אני בטוח שתוצאות הסקר היו משתנות דרסטית לטובת החוק הנזכר. בכל אופן לצורך הגילוי הנאות נראה שיש להדגיש זאת עם פרסום תוצאות אלו.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 74176.87 שניות.