סקר תוכנית ההתנתקות

Share |

אריאל איילון - 8/9/2005

בסקר שנעשה במסגרת האתר, 220 איש נענו לשאלון אשר בחן עמדות כלפי תוכנית ההתנתקות ולגבי טיעונים נפוצים הנשמעים בעדה או כנגדה. על פי הסקר, כ 53% תומכים בתוכנית, 17% מתלבטים וכ-30% מתנגדים. עם זאת נראה כי בקרב המתלבטים, אחוז גדול יותר נוטה לכיוון תמיכה בתוכנית (9% לעומת 6% בהתאמה)

עוד ממצאים מעניינים: כ-40% מכלל המשיבים מעריכים כי תוכנית ההתנתקות מובילה למלחמת אחים. עם זאת יש שונות גדולה בהערכה לגבי אפשרות של מלחמת אחים בין המתגדים והתומכים בתוכנית, כאשר כ-80% מקרב המתנגדים לתוכנית מעריכים כי עלולה לפרוץ מלחמת אחים ,לעומת כ- 50% מקרב המתלבטים ורק כ 14% מקרב התומכים בתוכנית.
עוד שאלנו, עד כמה אתה מסכים לאמירה כי התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות במשפחת שרון. מסתבר כי כ 27% מסכימים עם אמירה זו ועוד כרבע מתלבטים. בקרב המתנגדים לתוכנית, קרוב ל-60% מעריכים כי התוכנית נועדה לכסות על שחיתות במשפחת שרון ורק כ 15% מתנגדים לאמירה זו, בעוד התומכים בתוכנית נותנים קרדיט גדול יותר לשרון, כאשר כשני שלישים מהם מתנגדים לאמירה זו. עוד פרט מעניין - לגבי אמירה זו היה אחוז המתלבטים הגבוה ביותר.

להלן הדו"ח הראשון שמתייחס לסקר דעת קהל שנערך במסגרת "פרויקט המדגם". לסקר נענו 210 איש, מרביתם בגילאי 20-40, כאשר התפלגות ההצבעה שלהם לכנסת האחרונה משקפת בקירוב את הציבור היהודי. המדגם אינו מייצג את כלל האוכלוסייה בישראל, שכן היה מספר מועט מאוד של ערבים ושל מבוגרים מעל גיל 50 וכן ייצוג חסר (ברמה פחותה יותר) של חרדים אחוז תושבי יש"ע במדגם הוא גבוה משיעורם באוכלוסייה (6% במדגם לעומת 3% באוכלוסיה).

השאלה העיקרית עסקה באופן ישיר בעמדה כלפי תוכנית ההתנתקות, כאשר המשיבים נשאלו עד כמה הם תומכים או מתנגדים לתוכנית. 7 קטגוריות התשובה צומצמו לשלושה - תומך ("תומך מאוד" ו"תומך"), מתלבט ("נוטה לתמוך", "עדיין לא גיבשתי דעה" ו"נוטה להתנגד") ומתנגד ("מתנגד" ו"מתנגד מאוד"). על פי חלוקה זו - כ- 53% תומכים בתוכנית, 17% מתלבטים ו- 30% מתנגדים. כאשר מצרפים את הנוטים לתמוך או להתנגד לקטגוריות התמיכה וההתנגדות, מתחזקת הנטייה הכללית לתמיכה בהסכם כאשר 62% תומכים לעומת 36% מתנגדים. רק 2% הצהירו שהם עדיין לא גיבשו דעה בכלל.

בקרב מצביעי המפלגות הגדולות נמצא כי ב"ליכוד" כ- 39% מתנגדים, 26% מתלבטים ו- 35% תומכים בתוכנית. ב"עבודה" כ- 84% תומכים, 12% מתלבטים ו- 4% מתנגדים וב"שינוי" כ- 62% תומכים, 25% מתלבטים ו- 13% מתנגדים לתוכנית.

הטבלה הבאה מספקת את הממצאים לגבי השאלות הקשורות בהתנגדות לתוכנית, המספרים באחוזים :

אמירה מסכים לא מגובש לא מסכים
אין למסור שטחי ארץ ישראל שהקב"ה מסר לנו 29.2 5.3 65.6
תוכנית ההתנתקות מובילה למלחמת אזרחים 39.7 13.9 46.4
אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם 35.9 2.9 61.2
ההליך שבו אושרה תוכנית ההתנתקות אינו תקין 39.7 15.3 45.0
התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות במשפחת שרון 27.5 25.1 47.3

סקירה של אחוז ההסכמה לאמירות אלו בקרב כלל המשיבים מצביעה על כך שככלל, אף אחת מהאמירות לא זוכה לתמיכה של רוב. וכי מידת ההסכמה לאמירות אינה אחידה. האמירות שזוכות להסכמה הגדולה ביותר הן שהתוכנית "מובילה למלחמת אזרחים" ושהיא "אושרה בהליך לא תקין". בשני המקרים, קרוב ל40% מסכימים לאמירות אלו ועוד כ-15% לא גיבשו דעה. האמירה "אין למסור שטחי א"י שהקב"ה מסר לנו" זכתה למידת ההסכמה הנמוכה ביותר, כאשר כשני שליש מהמדגם מתנגדים לאמירה זו. מעניין לציין שלגבי הסוגיות של מסירת שטחי א"י או עקירת יהודים מבתיהם אנשים מאוד מגובשים בעמדותיהם ואין כמעט מתלבטים - או שאנשים מסכימים או שלא מסכימים. לעומת זאת ההתלבטות הגדולה ביותר היא לגבי סוגית השחיתות במשפחת שרון כמניע לתוכנית.

הטבלה הבאה מספקת את הממצאים לגבי השאלות הקשורות בהסכמה לתוכנית, המספרים באחוזים:

אמירה מסכים לא מגובש לא מסכים
התוכנית תשפר את מצבה הבינ"ל של ישראל 63.6 7.7 28.7
התוכנית תשפר את המצב הכלכלי של ישראל 49.3 17.9 32.9
פינוי התנחלויות חשוב לקידום התהליך המדיני 63.9 5.3 30.8
התוכנית תשפר את המצב הביטחוני 49.8 12.6 37.7
חייבים לפנות כי השטח לא שלנו 45.1 8.3 46.6

ניתן לראות שגם במקרה זה מידת ההסכמה לאמירות אינה אחידה. האמירות שזכו להסכמה הרחבה ביותר היו שפינוי התנחלויות חשוב ל"קידום התהליך המדיני" ושהתוכנית "תשפר את מצבה הבינ"ל" של ישראל, כאשר קרוב לשני שלישים מהמדגם תומכים באמירות אלו. לגבי שאלות אלו היו גם מעט מתלבטים באופן יחסי (כ-6%) . האמירה שזכתה למידת ההסכמה הנמוכה ביותר הייתה ש"חייבים לפנות כי השטח לא שלנו" - רק 45% תומכים. אחוז המתלבטים הגדול ביותר נמצא לגבי הסוגיה של התרומה של התוכנית ל"שיפור המצב הכלכלי", כאשר קרוב לחמישית מהמדגם לא גיבשו עמדה.

בדקנו את ההבדלים בהתייחסות לאמירות השונות בין אלו התומכים בתוכנית ההתנתקות, לבין אלו המתנגדים לה.

המתנגדים לתוכנית מסכימים במיוחד עם האמירות "אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם" ו"ההליך אינו תקין", בשני המקרים קרוב ל-90% מהמתנגדים לתוכנית נוטים להסכים לאמירות הללו. הם נוטים להתנגד במידה הגבוהה ביותר (מעל 90%) לאמירות "התוכנית תשפר את המצב הביטחוני" ו"חייבים לפנות כי השטח לא שלנו". לגבי תשע מתוך עשר האמירות, אין כמעט התלבטות בקרב המתנגדים לתוכנית (בכל המקרים פחות מ- 10%), האמירה העשירית, לגביה כרבע מהמשיבים הביעו התלבטות היא כי "התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות".

התומכים בתוכנית נוטים להסכים במיוחד עם האמירות "התוכנית תשפר את המצב הבינ"ל של ישראל" ו"פינוי התנחלויות הוא חשוב לקידום התהליך המדיני, כאשר מעל 90% הסכימו עם אמירות אלו. ההתנגדות הרבה ביותר בקרב התומכים בתוכנית ההתנתקות היא לאמירות "אין למסור שטחי ארץ ישראל שהקב"ה מסר לנו" ו"אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם כאשר מעל 90% מתנגדים. נראה שהתומכים בתוכנית נוטים להתלבט יותר באשר לסוגיות, כאשר מעל 20% מתלבטים באשר ל"התוכנית תשפר את המצב הכלכלי" ו"התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות במשפחת שרון".

הטבלה הבאה מספקת את הממצאים לגבי המתלבטים לגבי התוכנית:

אמירה מסכים לא מגובש לא מסכים
אין למסור שטחי ארץ ישראל שהקב"ה מסר לנו 22.9 14.3 62.9
תוכנית ההתנתקות מובילה למלחמת אזרחים 48.6 11.4 40.0
אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם 40.0 5.7 54.3
ההליך שבו אושרה תוכנית ההתנתקות אינו תקין 40.0 28.6 31.4
התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות במשפחת שרון 17.6 32.4 50.0
התוכנית תשפר את מצבה הבינ"ל של ישראל 65.7 14.3 20.0
התוכנית תשפר את המצב הכלכלי של ישראל 42.9 25.7 31.4
פינוי התנחלויות חשוב לקידום התהליך המדיני 62.9 20.0 17.1
התוכנית תשפר את המצב הביטחוני 38.2 29.4 32.4
חייבים לפנות כי השטח לא שלנו 26.5 17.6 55.9

נראה כי אלו שלא גיבשו עמדה כלפי התוכנית בכללותה, גם מתקשים לגבש עמדה לגבי הסוגיות השונות. עם זאת, כשני שלישים מתנגדים לאמירה כי "אין למסור שטחי ארץ ישראל" ומעל 50% מתנגדים לאמירה כי "אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם". עם זאת, כמחציתם מעריכים כי התוכנית תוביל למלחמת אזרחים. נראה שמידת ההתלבטות הנמוכה ביותר בולטת ביחס לאמירה - "אין לעקור מתיישבים יהודים מבתיהם", כאשר רק 6% מתלבטים לגבי סוגיה זו. ואילו ההתלבטות הגבוהה ביותר היא לגבי האמירות "התוכנית מבוצעת על מנת לכסות על שחיתות במשפחת שרון", "התוכנית תשפר את המצב הביטחוני" ו"ההליך שבו אושרה התוכנית אינו תקין", כאשר קרוב לשליש מתלבטים לגבי כל אחת מהאמירות.

בנוסף, המשיבים נתבקשו לענות לגבי אמונתם באפשרות של השגת שלום עם הפלסטינים בשנים הקרובות. הממצאים בשאלה זו מעניינים במיוחד - מעל מחצית מהמשיבים חושבים שלא יושג שלום בשנים הקרובות, כרבע העריכו ששלום יושג בשנים הקרובות וכרבע נוסף השיבו שהם "מתקשים להעריך".

לסיכום, נראה כי התמיכה בתוכנית ההתנתקות נובעת בעיקר מההערכה כי התוכנית תשפר את מצבה הבינלאומי של ישראל וכי היא חשובה לקידום ההליך המדיני, למרות שסביר להניח שלא תביא לשלום בשנים הקרובות. המתנגדים לתוכנית, מגובשים מאוד בעמדותיהם ובעיקר בעקרונות לפיהן אין לעקור מתיישבים והשטח הוא שלנו, בנוסף להערכה שהתוכנית לא תשפר את המצב הביטחוני. נראה כי המתלבטים דומים יותר בפרופיל התשובות שלהם לתומכים, אבל בעוצמה נמוכה יותר ועם הערכה גבוהה יותר לגבי המחיר - אפשרות של מלחמת אחים.
יש להיכנס למערכת על מנת להגיב


ייעוץ אקדמי
בחסות


עוד יישומים שלנו

קישור לטיפולטק

קישור לניטוריקס

דף הבית - שאלות נפוצות - רישום - מודעות עצמית - מחקר מדעי - פסיכולוגיה - פאנל - סקרים - תנאי שימוש
שאלונים: זוגיות - אישיות - אמונות - בריאות - עמדות - משפחה - התנהגות
מאמרים: אקטואליה - אישיות - זוגיות ומיניות - כלכלה ועבודה - פסיכותרפיה - בידור -
יישומים מסחריים: טיפול בשפיכה מוקדמת - סקרי דעת קהל - מחקרי שוק
פסיכולוג בגוש דן - פסיכולוג בירושלים - פסיכולוג בחיפה - פסיכולוג בבאר שבע - פסיכולוג ברמת הגולן - פסיכולוג בגליל המזרחי - פסיכולוג בגליל המערבי - פסיכולוג בעמקים - פסיכולוג בשומרון - פסיכולוג בשרון - פסיכולוג ביהודה - פסיכולוג בשפלה - פסיכולוג בצפן הנגב - פסיכולוג באילת והנגב הדרומי

כל הזכויות שמורות © all rights reserved

זמן טעינה: 74921.19 שניות.